Image is not available
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
"Arkadia" Barbara Szczerba oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Image is not available
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
"Arkadia" Barbara Szczerba oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Image is not available
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
"Arkadia" Barbara Szczerba oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Pierwszy - kopiuj - kopiuj
Pierwszy - kopiuj
Slider

Przetarg ofertowy Na Szańcach 13

Zamawiający

Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Na Szańcach 13” z siedzibą we (50-320) Wrocławiu przy
Ul. Na Szańcach 13, NIP 898 19 29 098
reprezentowana przez:
administratora obiektu: LZN „Arkadia” Barbara Szczerba
adres strony internetowej zamawiającego: www.lznarkadia.pl

Adres pocztowy:
ul. Reja 31 lokal 1a, Wrocław 50-338

Tel.: 71 322 80 34

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PROJEKT BUDOWLANY NA WYMIANĘ INSTALACJI GAZOWEJ ZE ZMIANĄ LOKALIZACJI PIÓNÓW GAZOWYCH. ( PRZENIESIENIE PIONÓW GAZOWYCH POZA OBRĘB LOKLI MIESZKALNYCH I BUDOWA NOWYCH W OBRĘBIE KLATKI SCHODOWEJ) NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. NA SZAŃCACH 13 WE WROCŁAWIU.

Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.lznarkadia.pl
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego na wymianę instalacji gazowej na nieruchomości przy ul. Na szańcach 13 we Wrocławiu.
PROJEKT BUDOWLANY NA WYMIANĘ INSTALACJI GAZOWEJ ZE ZMIANĄ LOKALIZACJI PIÓNÓW GAZOWYCH.

 • WYMIANA INSTALACJI GAOWEJ OD PRZYŁĄCZA W BUDYNKU POPRZEZ POZIOMY INSTALCJI W KORYTARZACH PIWNICZNYCH
 • BUDOWA PIONÓW GAZOWYCH W OBRĘBIE KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z PODŁĄCZENIEM LOKALI MIESZKALNYCH.
 • KOSZTORYS INWESTORSKI
 • PRZEDMIARY
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

PROJEKT BUDOWLANY NA WYMIANĘ INSTALACJI GAZOWEJ ZE ZMIANĄ LOKALIZACJI PIÓNÓW GAZOWYCH. ( PRZENIESIENIE PIONÓW GAZOWYCH POZA OBRĘB LOKLI MIESZKALNYCH I BUDOWA NOWYCH W OBRĘBIE KLATKI SCHODOWEJ) NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. NA SZAŃCACH 13 WE WROCŁAWIU. Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami i kalkulacją ofertową.
 2. Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót będących przedmiotem

zamówienia

 1. Wpis do CEIDG lub KRS (wydruk z rejestru ministerialnego lub sądowego.
 2. Oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – wykaz zrealizowanych w ostatnich 3 latach projektów o zakresie identycznym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

Informacje Administracyjne:
1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 25.10.2021 rok godz.10.00 do siedziby
Administratora obiektu PLZN „Arkadia” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Reja 31 lokal 1a
2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2021. o godzinie 14.oo
3/. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
4/. Pożądana data realizacji - IV kw.2021r.
Zapytania tylko na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Załączniki:

Przetarg ofertowy Marcinkowskiego 10

Zamawiający

Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „ Marcinkowskiego 10” (50- 368) Wrocław ul. Marcinkowskiego 10,
NIP 898 19 50 00 00
reprezentowana przez:
Administratora obiektu: LZN „ARKADIA” Barbara Szczerba z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Reja 31 lokal nr 1a.
adres strony internetowej zamawiającego: www.lznarkadia.pl

Adres pocztowy:
ul. Reja 31 lokal 1a, Wrocław 50-338

Tel.: 71 322 80 34

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Remont balkonów na elewacji frontowej i tylnej
 2. Przebudowa stropów między lokalem nr 8 i 11
 3. Remont pokrycia dachowego – odtworzeniowo
 4. Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej
 5. Wymiana poziomu instalacji wody zimnej
 6. Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu w piwnicy

Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na:

1. Remont balkonów na elewacji frontowej i tylnej.

a) - Balkony po lewej stronie elewacji frontowej (zachodnie) –

 • usunąć tynk z całej powierzchni zewnętrznej i od spodu balustrad
 • Remont balkonów na elewacji frontowej i tylnej
 • Przebudowa stropów między lokalem nr 8 i 11
 • Remont pokrycia dachowego – odtworzeniowo
 • Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej
 • Wymiana poziomu instalacji wody zimnej
 • Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu w piwnicy zarysowań muru pod miejscami osadzenia belek.
 • oczyścić powierzchnię stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie
 • wykonać obróbki blacharskie na styku belek stalowych i murowanych balustrad
 • udrożnić i uszczelnić system odprowadzania wód opadowych
 • otynkować ściany zewnętrzne i spód płyty balkonowej, wykonać posadzkę z płytek ceramicznych pomalować .

b) Balkony po prawej stronie elewacji frontowej (wschodnie)
1) balkon na III piętrze w lok. nr 11

 • rozebrać całą konstrukcję balkonu (tralki balustrady w dobrym stanie pozostawić do ponownego montażu po oczyszczeniu i naprawie)
 • wykonanie nowej konstrukcji nośnej na belkach I 160
 • wykonać nową żelbetową płytę nośną balkonu gr. 8 cm; płytę żelbetową wpuścić wraz ze zbrojeniem na 10 cm w bruzdę wykutą w ścianie; w trakcie wykonywania płyty osadzić kosz odpływowy
 • wykonać warstwę wypełniającą ze styropianu twardego, wykonać wylewkę betonową z wyprofilowaniem odpowiednich spadków w stronę kosza odpływowego, wykonać nowe obróbki blacharskie krawędzi płyty balkonowe j
 • wykonać nowe, prefabrykowane tralki balustrady wg istniejących z osadzonym prętem #6 w głowicy (do połączenia z gzymsem) oraz z otworem na osadzenie na pręcie przyspawanym do belki I160
 • wykonać hydroizolację powierzchni płyty balkonowej z foli płynnej (z wywinięciem na ściany), wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych, osadzić nową rurę spustową, otynkować spód płyty balkonowej, wykonać obróbkę blacharską górnej powierzchni gzymsu balustrady
 • pomalować balustrady i płytę balkonową.

2) balkony na I piętrze w lok. nr 5 oraz na II piętrze w lok. nr 8

 • zdemontować obróbkę blacharską gzymsu balustrad, skuć tynk z całej powierzchni spodów płyt balkonowych, usunąć szpałdowanie belek nośnych
 • oczyścić powierzchnię spodów płyt balkonowych z uzupełnieniem ubytków
 • usunąć odpadający tynk z filarków i gzymsów, oczyścić powierzchnie
 • zdemontować rury spustowe, zdemontować (wykuć) kosze odpływowe
 • wykonać przeszycie zarysowań muru pod filarów i gzymsów
 • naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki między tralkami oraz posadzką i gzymsem, a także styki/zarysowania elementów gzymsów i zagruntowa
 • oczyścić powierzchnię stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie
 • osadzić szczelnie nowe kosze odpływowe w płytach balkonów, wykonać hydroizolację, nowe obróbki blacharskie
 • otynkować spód płyt balkonów oraz uzupełnić tynk na filarkach i gzymsach
 • wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm
 • pomalować elementy stalowe pochwytów i elementów murowanych i ozdobnych

3) loggia na parterze w lok. nr 3

 • zdemontować obróbkę blacharską gzymsu balustrady, skuć odpadający tynk z gzymsu balustrady, naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki/zarysowania elementów gzymsów
 • skuć tynk z powierzchni ściany pod loggią wokół okna piwnicy, uzupełnić ubytki cegieł
 • wykonać przeszycie zarysowań muru i nadproża okna piwnicy,
 • naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki między tralkami oraz posadzką i gzymsem, uzupełnić tynk na gzymsie
 • otynkować ścianę pod loggią
 • wykonać hydroizolację powierzchni posadzki loggii z foli płynnej (z wywinięciem na ściany), wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych
 • wykonać i osadzić dodatkowy stalowy pochwyt do wysokości balustrad do 110 cm
 • pomalować elementy stalowe pochwytu, pomalować balustrady i ściany po przeszyciach w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne

c) Balkony po lewej stronie elewacji tylnej (wschodnie)

 • usunąć tynk z całej powierzchni zewnętrznej balustrad i płyty balkonowej , usunąć szpałdowanie belek stalowych oczyścić powierzchnię zewnętrzną balustrad i spodu płyty balkonowej z uzupełnieniem ubytków cegieł i spoin
 • wykonać przeszycie zarysowań muru oraz nadproży w rejonie balkonu
 • wykonać obróbki blacharskie na styku belek stalowych i murowanych balustrad
 • zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię ścian zewnętrznych balustrad balkonów i płyty balkonowej, otynkować ściany zewnętrzne i spód płyty balkonowej
 • oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki na balkonie III piętra
 • wykonać nowy system odprowadzania wód opadowych z balkonów na I, II i III piętrze
 • wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z folii płynnej (z wyciągnięciem na ściany i balustrady) na balkonie III piętra
 • wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm
 • pomalować elementy stalowe pochwytów i balustrady i ściany. W odniesieniu do balkonu na III piętrze, oprócz powyższych prac, należy wykonać rozbiórkę zadaszenia ww. balkonu.

d) Balkony po prawej stronie elewacji tylnej (zachodnie)

 • usunąć zarysowany i odspajający się tynk z powierzchni spodu płyt balkonowychi na całej powierzchni na I i II piętrze
 • oczyścić odsłonięte powierzchnie spodów płyt balkonowych z uzupełnieniem ubytków
 • oczyścić powierzchnię odsłoniętych stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie, zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię spodów płyt balkonowych
 • uzupełnić usunięte tynki na spodach płyt balkonów I i II piętra i otynkować spód płyty balkonowej na parterze
 • oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki oraz tynk na ścianach nad płytami balkonów na balkonach I i II piętra i wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z folii płynnej (z wyciągnięciem na ściany) na balkonach I i II piętra z odpowiednimi spadkami ku krawędziom balkonów
 • pomalować elementy stalowe i spód płyt balkonowych w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne

e) Balkony na elewacji tylnej oficyny

 • usunąć zarysowany i odspajający się tynk z powierzchni spodu płyt balkonowych oraz na całej powierzchni na I i II piętrze
 • oczyścić odsłonięte powierzchnie spodów płyt balkonowych z uzupełnieniem ubytków
 • oczyścić powierzchnię odsłoniętych stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie, zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię spodów płyt balkonowych
 • uzupełnić usunięte tynki na spodach płyt balkonów I i II piętra i otynkować spód płyty balkonowej na parterze
 • oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki na balkonie I piętra i parteru
 • wykonać nowe obróbki blacharskie na balkonie parteru, wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z folii płynnej (z wyciągnięciem na ściany) na balkonach parteru i I piętra z odpowiednimi spadkami ku krawędziom balkonów
 • pomalować elementy stalowe, pomalować spód płyt balkonowych w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne.

2. Przebudowa stropów między lokalem nr 8 i 11.

I wariant wymiana stropu drewnianego na strop WPS Zakres i kolejność realizacji robót budowlanych dla wykonania nowego stropu WPS. Usunąć, z zachowaniem zasad BHP, wszystkie elementy stropu drewnianego wraz z belkami podpierającymi go w lok. nr 8. Wytrasować położenie nowych belek stalowych I240 tak, aby po wykonaniu stropu i warstw podłogowych utrzymać pierwotny poziom podłogi. 6. Wykuć odpowiednie gniazda na osadzenie belek stropowych z uwzględnieniem grubości podlewki betonowej. W przypadku stwierdzenia zarysowań ścian w rejonie oparcia belek stalowych – przemurować zarysowane ściany i nadproża, na których będą się opierać nowe belki stropowe. Wykonać podlewki betonowe w gniazdach. Osadzić nowe belki stropowe I240 Ułożyć płyty WPS. Wykonać warstwy ocieplenia i podłogowe stropu. Otynkować strop lub obłożyć płytami GK. Odtworzyć ściankę działową w lok. nr 8. Naprawić uszkodzenia muru i wykonać malowanie pomieszczenia w lok. nr 8.

II wariant – strop drewniany na strop drewniany  Pierwszy etap – prace rozbiórkowe j/w. Projektowane elementy konstrukcyjne i wykończeniowe nowego stropu - parkiet dębowy gr. 22 mm - płyty suchego jastrychu gr. 23 mm - LECA keramzyt podsypkowy gr. 6 cm - belki drewniane (C27) 22/28 cm (z przekładkami z filcu gr. 0,5 cm górą) - szpryc cementowy gr. 0,5 cm - LECA keramzyt izolacyjny L gr. 12,5 cm - membrana paroprzepuszczalna - deski ślepego pułapu gr. 25 mm na listwach (z przekładkami z filcu gr. 0,5 cm) - pustka powietrzna - wełna mineralna gr. 5 cm - płyta GKF 2x12,5 mm (gr. 25 mm) na ruszcie stalowy

3. Remont pokrycia dachowego – odtworzeniowo

 • rozbiórka pokrycia z papy, rozebranie obróbek blacharskich,
 • wymiana elementów konstrukcyjnych- słupy, płatwie, wzmocnienie belek stropowych
 • miejscowa wymian odeskowania
 • wykonanie nowego pokrycia papowego wraz z nowymi obróbkami blacharskimi – poziomymi i pionowymi.
 • częściowy remont kominów z wymianą tynków i cap kominowych

Pokrycie ceramiczne:

 • rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki
 • rozebranie ołacenia pokrycia dachowego
 • montaż nowego ołacenia, folii paroprzepuszczalnej
 • ułożenie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę.
 • wywiezienie i utylizacja gruzu budowlanego.

4. Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej – odtworzeniowo

 • wykonanie wykopu wzdłuż przebiegu instalacji kanalizacyjnej na poziomie piwnic
 • demontaż starego rurociągu kanalizacyjnego
 • ułożenie nowej instalacji kanalizacyjnej z PCV wraz z montażem nowych podejść pod piony kanalizacyjne wraz z osprzętem.
 • zasypanie wykopów i odtworzenie posadzki w miejscu ich uszkodzeń.

5. Wymiana poziomu instalacji wody zimnej

 • demontaż rurociągu stalowego o śr. 25-32 mm.
 • montaż nowej instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych o śr. 25-32 mm.
 • montaż zaworów pod pionowych, podejść.
 • zamurowanie przekuć w ścianach i stropach.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu w piwnicy

 • oczyszczenie z rdzy stopek stalowych dwuteowników i konstrukcji pełnościennych
 • zabezpieczenie antykorozyjne, montaż siatki cięto – ciągnionej i otynkowani

Na nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 10 we Wrocławiu (Działka nr 29, AM 30,
Obrąb Pl. Grunwaldzki) Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami i kalkulacją ofertową

2. Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia

3. Wpis do CEIDG lub KRS (wydruk z rejestru ministerialnego lub sądowego.

4. Oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – wykaz zrealizowanych w ostatnich 3 latach robót o zakresie identycznym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z referencjami lub protokołami odbioru.

3 Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.

Informacje Administracyjne:
1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 30.11.2021 . rok godz. 10.00, do siedziby
administratora obiektu „LZN ARKADIA” ul. Reja 31 lokal 1a, Wrocław
2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godzinie 14.oo
3/. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
4/. Pożądana data realizacji I półrocze 2022 roku

Zapytania tylko na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Projekty
1- projekt budowlany na remont stropów pomiędzy lokalem nr 8 i 11 WPS
2- projekt wykonawczy na ramot stropów pomiędzy lokalem nr 8 i 11 WPS
3- projekt budowlany na remont stropów pomiędzy lokalem nr 8 i 11 drewniany
4- projekt wykonawczy na ramot stropów pomiędzy lokalem nr 8 i 11 drewniany
5- projekt wykonawczy na remont balkonów na elewacji frontowej i od strony podwórka.

 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Marcinkowskiego 10 – balkony
 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Marcinkowskiego 10 - strop

Przedmiary

 1. Remont balkonów na elewacji frontowej i tylnej
 2. Przebudowa stropów między lokalem nr 8 i 11
 3. Remont pokrycia dachowego – odtworzeniowo
 4. Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej
 5. Wymiana poziomu instalacji wody zimnej
 6. Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu w piwnicy
 7. STROP WARIANT DREWNIANY

Załączniki

 1. Formularz ofertowy Marcinkowskiego 10
 2. Załącznik nr 2 Marcinkowskiego 10
 3. Załącznik nr 3 Marcinkowskiego 10

Załącznikiem nr 2 do oferty ma być kosztorys z podziałem działy wyszczególnione w przedmiarze, wraz z podaniem wszystkich czynników cenotwórczych (wg Sekocenbud) i podpisany przez oferenta, lub kalkulacja własna

 

MASZ PYTANIE?

KONTAKT DO NAS

LZN "Arkadia

ul. M.Reja 31/1a, 50-338 Wrocław
  tel. 71 322 80 34  
  tel.kom 608 392 750, 604310793
biuro@lznarkadia.pl

 

Godziny otwarcia

 • poniedziałek: 08.00 - 15.00

 • wtorek: 08.00 - 15.00

 • środa: 09.00 - 18.00

 • czwartek: 09.00 - 18.00

 • piątek: dzień bez przyjęć interesantów

demo 012 kopia